Algemene leveringsvoorwaarden

Algemeen

In deze Algemene Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
De partij waaraan La Ciotat de offerte aanbiedt en desgewenst de opdracht uitvoert, hierna te noemen opdrachtgever;
La Ciotat als uitvoerende partij van de opdracht, de opdrachtnemer;
Het eindproduct dat La Ciotat aan de opdrachtgever levert.

Toepasselijkheid Leveringsvoorwaarden

Op alle offertes, aanvragen voor offertes, orders, orderbevestigingen en overeenkomsten, betreffende het maken en / of leveren van een of meer diensten van La Ciotat als opdrachtnemer zijn uitsluitend deze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing, tenzij hiervan schriftelijk wordt afgeweken. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden gelden als integraal onderdeel van iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en La Ciotat als opdrachtnemer.

Offertes

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven door La Ciotat. Elke offerte van La Ciotat vervalt na dertig dagen na de offertedatum.

Overeenkomst

Een overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging van La Ciotat of wanneer La Ciotat is begonnen met de uitvoering van de opdracht. De inhoud van de orderbevestiging van La Ciotat is bindend voor de opdrachtgever, tenzij opdrachtgever binnen acht dagen na datum van verzending van de orderbevestiging de juistheid daarvan schriftelijk heeft betwist.

Wijzigingen

Wijzigingen in de onder deze Algemene Leveringsvoorwaarden gesloten overeenkomsten zijn slechts van kracht wanneer deze schriftelijk tussen opdrachtgever en La Ciotat zijn overeengekomen en vastgelegd.

Prijzen en betalingen

De in de offertes vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W. en exclusief vervoerskosten, tenzij schriftelijk anders is vermeld. Alle facturen zullen door opdrachtgever worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien opdrachtgever tijdens de uitvoering van een overeenkomst de opdracht wil uitbreiden, dan zal dat schriftelijk als meerwerk worden berekend. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, zal de vordering uit handen worden gegeven aan Bos incasso in Groningen, alle hieraan verbonden kosten zijn dan voor rekening van de opdrachtgever.

Rechten van eigendom

Mocht opdrachtgever na overeenstemming met opdrachtnemer ter publicatie of verveelvoudiging van de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde reportages, producties, ontwerpen overgaan, dan dient te allen tijde aan bronvermelding (La Ciotat) te worden gedaan. La Ciotat is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde reportages, producties en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van opdrachtgever of diens licentiegevers kan bevatten. La Ciotat verbindt zich, deze programmatuur, apparatuur en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van eigendom uit de reportages, producties of materialen te verwijderen of te wijzigen. Het is La Ciotat toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de reportages of producties. Indien La Ciotat door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het de opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat opdrachtgever niet in staat is een reservekopie van de programmatuur te maken, zal La Ciotat op verzoek van opdrachtgever een reservekopie van de programmatuur aan de opdrachtgever ter beschikking stellen.

Medewerking door opdrachtgever

Opdrachtgever zal opdrachtnemer steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Indien is overeengekomen dat opdrachtgever materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties. Indien de voorbereiding van La Ciotat (mede)afhankelijk is van het tijdig verkrijgen van gegevens van de opdracthgever, en de opdrachtgever deze gegevens niet op tijd verstrekt, om welke reden dat ook, worden de overeengekomen levertijden zo mogelijk gewijzigd. Indien wijziging van de overeengekomen levertijden niet mogelijk is, is La Ciotat gerechtigd de desbetreffende overeenkomst te ontbinden en is opdrachtgever gehouden de directe, indirecte en/of gevolgschade die La Ciotat ondervindt ten gevolge van vorenbedoelde ontbinding te vergoeden.

Productie

La Ciotat zal al het redelijkerwijze mogelijke doen om een productie te maken volgens de criteria van goed en deugdelijk vakmanschap. La Ciotat is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) het niet of niet geheel nakomen van haar verplichtingen uit hoofde van de productieovereenkomsten indien en voor zover opdrachtgever in gebreke blijft met het tijdig ter beschikking stellen van de benodigde faciliteiten, dan wel indien en voor zover bedoelde faciliteiten van onvoldoende kwaliteit zijn. Indien de productie een La Ciotat copyright productie betreft, wordt het copiëren van de productie slechts door La Ciotat uitgevoerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. La Ciotat heeft het recht om alles wat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen inzicht uit te voeren.

Aansprakelijkheid

Bij de verwerking van analoge en digitale videobanden kan La Ciotat niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan deze beelddragers.

Levering

La Ciotat zal de resultaten in goede staat aan opdrachtgever ter beschikking stellen en er voor zorgdragen dat opdrachtgever de ter beschikking gestelde resultaten ongestoord kan gebruiken. Alle door La Ciotat genoemde (levering)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst bij La Ciotat bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. La Ciotat is niet gebonden aan (levering)termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen La Ciotat en opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden. De levertijd wordt opgeschort gedurende de periode gedurende welke La Ciotat door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen. Levertijden zijn niet bindend: door enige overschrijding van de opgegeven levertijden raakt La Ciotat niet van rechtswege in verzuim. Bij niet tijdige levering dient La Ciotat eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld voordat opdrachtgever tot ontbinding van de desbetreffende overeenkomst kan overgaan. La Ciotat heeft het recht, als zij op redelijke gronden twijfelt aan de kredietwaardigheid van opdrachtgever, een vooruitbetaling te vragen, en, bij uitblijven van deze vooruitbetaling, levering te weigeren of op te schorten.

Annulering

In geval van annulering van een opdracht heeft La Ciotat recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.

Overmacht

Wanneer La Ciotat door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen is ieder der partijen gerechtigd doch niet verplicht de desbetreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling te ontbinden, zonder dat de wederpartij gerechtigd is tot enige vergoeding van schade, directe en indirecte schade dan wel gevolgschade die de wederpartij door een dergelijke ontbinding ondervindt of zal ondervinden. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van La Ciotat. Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.